rujan 12, 2018 Exitus.hr 0Comment

U današnje vrijeme primjećujemo kako među nama vjernicima, katolicima manjka žive euharistijske vjere. Množe se različite religijske i kultne prakse, događa se inflacija molitava, a euharistija kao da postaje popratni sadržaj vjerničkog života, te tako biva svedena na običajnu ili folklornu praksu koja se izvršava, umjesto da bude temelj od kojega vjernik živi. Euharistija shvaćana na takav pogrešan način prestaje biti središte svega kršćanskog života, jer se istodobno zaboravlja ono što je tako svečano izjavio Drugi vatikanski koncil da je »Sacrificium eucharisticum, totius vitae christianae fontem et culmen (Euharistijska žrtva, izvor i vrhunac cijeloga kršćanskog života), u kojoj vjernici prinose Bogu božansku Žrtvu i sebe s njom.«[1] Isto tako sveti Ivan Pavao II. svoju posljednju Encikliku naslovljuje i počinje riječima»Crkva živi od Euharistije (Ecclesia de Eucharistia vivit).«[2] Na temelju toga osjećamo silnu potrebu, u ovome našem vremenu, bez prestanka i neumorno buditi u svima nama pravi osjećaj prema euharistiji, kako bismo tako zajednički, kao vjernici, muškarci, postajali sve svjesniji: Tko je temelj naše vjere i Kome smo kao vjernici povjerovali, te tako zajednički rasli u euharistijskoj vjeri, koja je danas, u ovo naše vrijeme, u svojevrsnoj krizi. U neku ruku baš se poimanje vjere, koja više sliči na religiju nego li na vjeru, zamjećuje danas među nama vjernicima, među muškarcima. Usto se, silom prilika, rađaju i novi pokreti, kao odgovor na religijsku praksu, te neki žele povratak euharistijskoj vjeri, dok drugi žele rasti u religijskom okruženju, religijskoj praksi, koja kao da vjernika sve više odvaja od euharistije, koja je i prema papi Franji »srce Crkve«[3] Budući da je euharistija srce Crkve pozvani smo kao vjernici posebnu pažnju usmjeriti prema tom Otajstvu koje je uistinu stvarnost od koje i po kojoj svaki vjernik, svaki muškarac treba i ima živjeti. U skladu s tim i mi kroz EXITUS program i EXITUS BRATSTVO želimo tako prikazati i dočarati euharistiju kako bi ona postala srce svakog vjernika muškarca, izvor i vrhunac našeg kršćanskog života.

Nitko od nas bez euharistije ne može živjeti, tome na osobit način svjedoči primjer skupine kršćana s početka IV. stoljeća, koje kao primjer daje i papa Franjo: »Godine 304., tijekom Dioklecijanovih progona, skupina kršćana sa sjevera Afrike zatečena je kako slavi misu te su bili uhićeni. Rimski prokonzul upitao ih je, tijekom ispitivanja, zašto to čine, znajući da je to bilo potpuno zabranjeno. Oni odgovoriše: ‘Bez nedjelje ne možemo živjeti’, a to znači: ako ne možemo slaviti euharistiju, ne možemo živjeti, naš bi kršćanski život umro.«[4] Jednostavno, po ovom primjeru vidimo da kršćanski život bez mise ne može postojati, taj se život bez mise nema čime hraniti i nema od čega rasti, kao što ni takvim životom nema snage kojim će cirkulirati tako potrebna milost, radost, mir, ljubav i ispunjenje, koje postoji samo kucanjem srca Crkve koje je euharistija. Također, po svemu sudeći, euharistija posadašnjuje događaj Uskrsa. To posadašnjenje Uskrsa otvara mogućnost življenja događaja Uskrsa u životu svakog katoličkog muškarca. Štoviše, svaki muškarac po euharistiji može živjeti sami Uskrs koji onda u njemu uvijek upućuje poziv na divljenje, umnaža vjeru, učvršćuje nadu, usavršuje ljubav, te stvara unutarnju radost i mir koje po euharistiji kao izvoru i vrhuncu, nitko nema pravo i nitko ne može oduzeti. S obzirom na to da je euharistija srce Crkve pa bi stoga trebala biti srce svakog katoličkog muškarca, želimo ovim PROGRAMOM ponuditi i jedan hod kroz ovaj sakrament Ljubavi, kako bi se u svakome koji prolazi EXITUS  ražarilo euharistijsko divljenje. Na taj bi način muškarac znao prepoznavati Krista, ovdje i sada, gdje god se on očituje, a osobito u Euharistiji, koja je živi sakrament Kristova Tijela i Krvi, mjesto u kojem je Bog najprisutniji.

 

[1] Drugi Vatikanski Koncil, Dogmatska konstitucija o Crkvi Lumen gentium (dalje: LG), 11.

[2]IVAN PAVAO II., Ecclesia de Eucharistia, 1.

[3]Papa FRANJO, Euharistija je zahvaljivanje Bogu, Kateheza na općoj audijenciji u srijedu 8. studenog 2017., u: http://www.ika.hr/index.php?prikaz=vijest&ID=194740 (15. Studenog 2017.)

[4]Papa FRANJO, Isto.